Välkommen till Humlebacken!

Våren 2019
Årsmöte 2019-03-19, Humlebacken 26 Kl 19:00

 

Tisdagen den 19 mars 2019 klockan 19.00, Humlebacken 26
 
Val av ordförande för stämman
 
Val av sekreterare för stämman
 
Val av två justeringsmän
(inklusive kontroll av röstlängd, närvaro och fullmakter)
 
Styrelsens och revisorernas berättelser
(se bilaga 1, bilaga 2, bilaga 7 på www.humlen.se)
 
Ansvarsfrihet för styrelsen
 
Ersättning till styrelsen och revisorerna (se bilaga 3 på www.humlen.se)
 
Styrelsens förslag till utgifts-­‐ och inkomststat samt debiteringslängd (se bilaga 4 på www.humlen.se)
 
Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter (se bilaga 5 på www.humlen.se)
 
Val av revisorer och suppleanter (se bilaga 5 på www.humlen.se)
 
Fråga om val av valberedning (se bilaga 5 på www.humlen.se)
 
Övriga frågor
 
Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 
Underlag finns tillgängliga via samfällighetens hemsida www.humlen.se.
Kontakta styrelsen via styrelsen@humlen.se om du saknar tillgång till handlingarna.

 Styrelsen